Úvodní strana » Aktuality » Stručný přehled změn 2024

Stručný přehled změn 2024

Konsolidační balíček od 1. 1. 2024.

1. Přehled ročních slev na dani u fyzické osoby dle § 35ba ZDP

Slevy na dani dle § 35ba odst. 1 ZDP Sleva na dani v Kč 2023 Sleva na dani v Kč 2024
Základní sleva na poplatníka písm. a) 30 840 30 840
Sleva na manžela písm. b) 24 840 24 840*
Základní sleva invaliditu písm. c) 2 520 2 520
Rozšířená sleva na invaliditu písm. d) 5 040 5 040
Sleva na držitele průkazu ZTP/P písm. f) 16 140 16 140
Sleva na studenta písm. f) 4 020 Zrušena
Sleva za umístění dítěte písm. g) Max. 17 300 Zrušena

* Sleva na manželku nebude od roku 2024 zrušena, nicméně bude omezena. Nově se bude moci sleva na manžela/manželku, příp. registrovaného partnera uplatnit, pouze v případě, že manžel/manželka nebude mít vlastní příjem vyšší jak 68.000 Kč za rok a zároveň bude pečovat o dítě do 3 let věku. Podmínka péče o dítě do 3 let věku je platná od zdaňovacího období roku 2024.

2. Progresivní sazba daně v roce 2024

Rok 2023:

Pro účely výpočtu daně ve výši 15% sazby od základu daně je rozhodující částka 48násobku průměrné mzdy, který činil pro rok 2023 celkem 1 935 552 Kč. Při ročním základu daně, který přesáhl tento maximální vyměřovací základ, je příjem zdaňovaný již progresivní daní 23%.

Rok 2024:

Pro účely výpočtu daně ve výši 15% sazby od základu daně je od roku 2024 rozhodující částka do 36násobku průměrné mzdy, který činí pro rok 2024 celkem 1 582 812 Kč. V rámci ročního základu daně, který přesáhl tento maximální vyměřovací základ, bude příjem zdaňován již progresivní daní 23%, a to pro část základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy.

Měsíční progrese:

Z pohledu měsíčního dosaženého základu daně pro určení procentní výše daně rozhodující 3násobek vyhlášené průměrné mzdy, což je pro rok 2024 základ daně ve výši 131 901 Kč (43 967 x 3). S ohledem na měsíční základ daně, který se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru, pokud vyjde po zaokrouhlení měsíční příjem do 131 900 Kč, pak se zdaní 15%.

Vyjde li po zaokrouhlení měsíční příjem 132 000 Kč. (např. 131 901 Kč), pak částka, která je nad skutečnou částku 3násobku průměrné mzdy, bude zdaněna již 23% sazbou daně.

Př.: Základ daně 131 901 Kč.

Výpočet: 131 901 x 15% + (132 000 131 901) x 23% = 19 785,15 + 22,77 = 19 807,92 Kč, zaokr. na celé koruny nahoru, tj. 19 808 Kč.

3. Paušální daň

Paušální daň 2024 I. pásmo II. pásmo III. pásmo
Daň z příjmu 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč
Pojistné na důchodové pojištění 4 430 Kč 8 191 Kč 12 527 Kč
Pojistné na zdravotní pojištění 2 968 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč
Paušální daň 2024 7 498 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč
Zvýšení 2024 + 1 290 Kč + 745 Kč + 1 139 Kč

4. Změna u prací konaných mimo pracovní poměr dohody o provedení práce

U DPP zůstane zachován limit pro příjem bez pojištění u jednoho zaměstnavatele. Nově se bude na výdělek z těchto dohod pohlížet jako na jeden celek. A to bez ohledu na to, od kolika zaměstnavatelů pochází.
Budou platit dvě hranice pro povinnost odvodů. Bude li překročen alespoň jeden, vznikne povinnost odvodů.

a. Limit u jednoho zaměstnavatele pro platbu pojistného bude ve výši 25 % průměrné mzdy (10 500 Kč).
b. Limit pro pojištění při souběhu dohod bude 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč).

5. Daň z příjmů právnických osob

Od roku 2024 bude sazba daně z příjmu právnických osob 21%.

6. DPH

Změny sazeb u vybraných druhů zboží a služeb od 1. 1. 2024
Od 1. 1. 2024 bude zavedena jedna snížená sazba DPH ve výši 12% namísto dosavadní první a druhé snížené sazby DPH 15% a 10%.

Plnění Sazba DPH 2023 Sazba DPH 2024
Sběr a přeprava komunálního odpadu, příprava k likvidaci a likvidace k. o., zpracování k. o. k dalšímu využití, druhotné suroviny 15 % 21 %
Letecká hromadná pravidelná přeprava osob 15 % 21 %
Čištění vnitřních prostor v domácnostech Mytí oken v domácnostech 10 % 21 %
Oprava obuvi a kožených výrobků
Opravy a úpravy oděvů a textil. Výrobků
Opravy jízdních kol
10 % 21 %
Holičské a kadeřnické služby 10 % 21 %
Balená voda
Ochucená voda a nealkoholické nápoje podávané ve stravovacích zařízeních

15 %

10 %

21%

Sazby daně u vybraných plnění

Plnění Sazba DPH 2023 Sazba DPH 2024
Elektřina, plyn, PHM 21 % 21 %
Voda pitná kohoutková 10 % 12 %
Voda balená, nealkoholické nápoje (jako zboží) 15 % 21 %
Potraviny, zdravotnické prostředky, léčiva
Stavební práce při opravách staveb pro bydlení
15 % 12 %
Řezané květiny, listoví 15 % 21 %
Palivové dříví 15 % 21 %
Stravovací služby (jen podávání jídel), ubytovací služby 10 % 12 %

7. Daň z nemovitých věcí

Dojde k růstu sazeb přibližně na 1,8násobek oproti současným. Veškerý výnos z této daně zůstane obcím.
Od roku 2025 by se tato daň měla pravidelně valorizovat.

8. Nemocenské pojištění zaměstnanců

Od roku 2024 začnou zaměstnanci odvádět z hrubé mzdy 0,6% na nemocenské pojištění, Tím pádem dojde ke snížení jejich čisté mzdy.

9. Růst odvodů OSVČ na důchodové pojištění

Minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění OSVČ hlavní bude stanoven na 40% průměrné mzdy místo dosavadních 25%. Růst bude postupný během tří let počínaje rokem 2024. Z 25% (2023)
na 30% (2024) na 35% (2025) na 40% (od 2026).

OSVČ vedlejší z 10% na 11%.

OSVČ budou nově platit pojistné nejméně z 55% místo současných 50% základu daně.

10. Změny v daňově uznatelných nákladech

Bude zaveden strop daňově uznatelných nákladů pro nákup vozidla na 2 mil Kč na jeden vůz. V souvislosti s tím, bude zastropován maximální odpočet při nákupu vozidla na 420 tis. Kč
Dojde ke zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč k reklamním účelům.

11. Zvýšení dálniční známky

Od března 2024 zdraží roční dálniční známka o 800 Kč na 2 300 Kč. Její cena bude pravidelně valorizována o inflaci.

12. Omezení osvobození zaměstnaneckých benefitů

Nepeněžní benefity budou od daně z příjmu osvobozeny až do výše poloviny průměrné mzdy. Vše nad touto hranicí bude podléhat zdanění.

 

Zpracovala: Ing. Zuzana Kovářová
Daňový poradce, ev. č. 6028

 

Pole označená * jsou povinná.